KF- sändning

Kommunfullmäktigesändning

Kommunfullmäktige i Skövde 2023-11-20


Inledning - Mötets öppnande - Närvarokontroll - Val av justerare


1 Fastställande av dagordning
2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3 Anmälan av nya motioner

4 Nya interpellationer

5 Besvarande på interpellation
6 Fråga

7 Svar på motion om att avskaffa hälsoschema Politiskt föredragande: Lene Lorentzen (S)
8 Svar motion om att återinföra medborgarförslag Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)
9 Avfallstaxa 2024 Politiskt föredragande: Adam van Stam (S)
10 Program för folkhälsa och social hållbarhet Politiskt föredragande: Maria Hjärtqvist (S)
11 Barn- och ungdomspolitiskt program Politiskt föredragande: Maria Hjärtqvist (S)
12 Revidering av Riktlinje för donationer, Egnells medel Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)
13 Beslut om partistöd 2024
14 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 20 november 2023
15 Valärenden Politiskt föredragande: Josef Fransson (SD
Avslutning