KF- sändning

Kommunfullmäktigesändning

Kommunfullmäktige 2022-11-21


Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop
1 Fastställande av dagordning
2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3 Anmälan av nya motioner
4 Frågor och interpellationer
5 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)
6 Pensionspolicy Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)
7 Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp Björkebacken etapp 3, Trädgårdsstaden etapp 3, Norra Ryd etapp 1 m.fl Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)
8 Reservation för verksamhetsmark, Stallsiken Södra Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)
9 Beslut om partistöd 2023
10 Strategisk plan med budget 2023-2025 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)
11 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 21 november 2022
12 Valärenden Politisk föredragning: Martin Odenö (M)
Avslutning